Obchodné podmienky

1. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Predávajúci sa zaväzuje dodať len bezchybný a kvalitný tovar spĺňajúci všetky normy a dodržiavať všetky zákonné predpisy platné v Slovenskej Republike.

Kupujúci sa zaväzuje uviesť v registrácii pravdive a presné údaje a adresu, tiež správny e-mail a tel. číslo. Kupujúci sa ďalej zaväzuje objednaný tovar prevziať a vyplatiť.

Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za finančné škody t.j. náklady spojené z prípravou a zaslaním tovaru, spôsobené neprevzatím tovaru prip. spôsobené nesprávne alebo zavádzajúco vyplnenými osobnými údajmi. Predávajúci si v prípade takejto škody vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho pokutu vo výške 5,00 €. Výzva na zaplatenie tejto pokuty bude zaslaná zákazníkovi emailom po prijatí zásielky späť na sklad. V prípade ak zákazník nezaplatí túto pokutu bude mu odobraná výhoda skupinových zliav a bonusov a tiež mu može byť odobraná možnosť zaslania objednaného tovaru na dobierku.

Nepoužitý tovar je možné bezplatne vymeniť, alebo úplne vrátiť do 14 dní od prebrania zásielky.

2. Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje, že dodá kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas manipulácie u prepravnej spoločnosti.

V prípade, že predavajúci odošle omylom iný druh tovaru, alebo v inej veľkosti, ako bolo kupujúcim objednané, vráti predávajúci kupujúcemu celú sumu ktorú kupujúci za objednávku zaplatil vrátane poštovných a balných nákladov, ktoré vznikli zákaznikovi po odoslaní zasielky späť predavajúcemu.

Predávajúci nezodpovedá za:
- oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou.
- oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne zadanou adresou prijímateľa
- za poškodenie zásielky zavinené prepravnou spoločnosťou
- nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku udalostí, ktoré sa nedali predvídať.

3. Kupujúci sa zaväzuje

Kupujúci potvrdzuje, že si predmet kúpy vybral v súlade s ponukou predávajúceho v internetovom obchode www.zlavyskcz.eu. Kupujúci prehlasuje, že s obchodnými podmienkami je oboznámený, sú pre neho zrozumiteľné a tieto podmienky sa zaväzuje dodržiavať.
- objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov.
- zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

4. Dodacie lehoty

Dodávky objednaného tovaru sú prevádzkovými možnosťami predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Objednávky vybavujeme spravidla do 24 hodín, pošta Vám zásielku doručí do 1-3 pracovných dní. Pri nečakaných okolnostiach sa môže doba dodania predĺžiť. V takomto prípade Vás vopred upozorníme emailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru a budete mať možnosť objednávku stornovať, prípadne zmeniť objednávku.

Po odoslaní vašej objednávky, Vám pošleme potvrdzujúci mail, v prípade, že Vám tovar do 3 dní od odoslania nebude doručený, kontaktujte nás. Pomocou čísla zásielky, ju nájdeme a problém vyriešime.

5. Výmena a vrátenie tovaru

*VRÁTENIE TOVARU:
V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote váš list o odstúpení od nákupu tovaru spolu s originál dokladom o kúpe doručený predávajúcemu. List môže byť priložený k tovaru, doporučujeme Vám ho poslať doporučenou poštovou zásielkou. Odstúpenie od zmluvy nemôže byť uskutočnené elektronickou formou komunikácie.

POSTUP:
1.) Tovar nám prosím zašlite najneskôr do 14 kalendárnych dní od doručenia.
2.) Priložte list o odstúpení od kúpy tovaru, kde uvediete
          - Vaše meno, adresu a telefónne číslo,
          - v prípade, že požadujete vrátiť peniaze na účet, tak uveďte číslo účtu, v prípade, že si prajete vrátiť peniaze formou                        poštovej poukážky, uveďte nám danú skutočnosť do priloženého listu,
          - číslo faktúry,
          - Váš podpis a dátum.
3.) Späť s tovarom nám zašlite aj originál doklad o kúpe.
4.) Tovar zasielajte v pôvodnom obale /v pôvodnej krabici, alebo inom pôvodnom balení/, tak aby sa pri doručení nepoškodil alebo nezašpinil.
5.) Adresa pre doručenie :
        Slavomíra Karková
        Záhor 270
        07253

Suma, ktorá Vám bude vrátená nezahŕňa výšku už zaplateného poštovného.Suma, ktorá Vám bude vrátená nezahŕňa výšku už zaplateného poštovného.

V prípade, že si zákazník objedná tovar v hodnote vyššej ako je 100 EUR, kedy mu nebude účtované poštovné, ak následne objednávku čiastočne vráti a hodnota zvyšnej časti objednávky už nebude presahovať sumu 100 EUR, bude zákazníkovi účtované aj poštovné podľa našich obchodných podmienok. Suma za poštovné bude odrátaná od sumy na vrátenie.

V prípade, že si prajete vrátiť peniaze späť formou poštovej poukážky, od sumy vrateného tovaru odpočítaváme poplatok slovenskej pošty a to:

Vrátená suma nepresahuje 30 EUR - Poplatok na Slovenskej pošte = 1 EUR.
Vrátená suma presahuje 30 EUR - Poplatok na Slovenskej pošte = 1,20 EUR.

Prosím, neposielajte tovar na dobierku ! Tovar zaslaný na dobierku neprevezmeme a vráti sa Vám späť, čím Vám vznikajú zbytočné náklady na poštovné.

Podľa spomínaného zákona sme vám povinní vrátiť sumu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, avšak bežne vybavujeme vrátenie platieb v dobe kratšej ako 15 dní prevodom na váš bankový účet alebo poštovou poukážkou.

*VÝMENA TOVARU:

POSTUP:
1.) Tovar nám prosím zašlite najneskôr do 14 kalendárnych dní od doručenia.
2.) Priložte list, kde uvediete:

- Vaše meno, adresu a telefónne číslo,
- názov produktu, ktorý zasielate na výmenu a taktieť názov, kód produktu, veľkosť poprípade farbu produktu, za ktorý
  chcete tovar vymeniť.
- číslo faktúry,
- Váš podpis a dátum.

3.) Späť s tovarom nám zašlite aj kópiu dokladu o kúpe.
4.) Tovar zasielajte v pôvodnom obale /v pôvodnej krabici, alebo inom pôvodnom balení/, tak aby sa pri doručení nepoškodil alebo nezašpinil.
5.) Adresa pre doručenie :

Slavomíra Karková
Záhor 270
07253

POZOR: Po preskúmaní neporušenosti tovaru bude uskutočnená výmena tovaru. Vymenený tovar Vám bude zaslaný v čo najkratšom možnom termíne na Vašu adresu na dobierku za cenu poštovného pre SR vo výške 3 €.
Náklady na prepravu tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame.
Je nutné dodržať hore uvedené základné podmienky.

6. Uplatnenie reklamácie

Ak zistíte chybu výrobku, na ktorú sa vzťahuje reklamácia počas záručnej doby, napíšte nám na e-mailovu adresu reklamaciazlavyskcz (email bude od vas )a počkajte na pokyny ako postupovať. V prípade pokynov s doručením na našu adresu je potrebné, aby ste tovar doručili vrátane faktúry na našu adresu. Doručiť tovar k nám môžete prostredníctvom Slovenskej pošty doporučene 1. alebo 2. triedou.

Neposielajte tovar na dobierku.

Reklamácie posielajte poštou na adresu :
Slavomíra Karková
Záhor 270
07253

- K reklamácii je treba predkladať len tovar vyčistený a zbavený všetkých nečistôt.
- Do zásielky nám prosím uveďte príčinu reklamácie.
- Priložte kópiu faktúry alebo príjmový pokl. doklad
- Ďalej priložte presnú definíciu vady, poškodenia a miesto ak sa dá označte .
- V prípade, že reklamáciu uznáme, uveďte aj vaše číslo účtu, kde peniaze vrátime, prípadne nás upozornite, že máte záujem o ten istý tovar /v prípade, že bude ešte dostupný/
- Poprosíme udávať aj vaše číslo telefónu, email, aby sme mohli reklamáciu expresne vybaviť a podať vám o nej informácie
- Zákazník je vždy informovaný max. do 5 pracovných dní , od dodania reklamácie / emailom, telefonicky /

Pri tovare, ktorý je potrebné zaslať na opravu výrobcovi si vyhradzujeme právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie o dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.

Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený na zlavyskcz.eu
Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná, pri neoprávnenej reklamácii ste povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.
Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením tovaru, v dôsledku bežného opotrebenia veci, využívaním tovaru v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do tovaru inou než oprávnenou osobou.
Na tovar predaný odo dňa 01. 04. 2004 platí zákonná záručná doba 24 mesiacov.

Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na vadu, kvôli ktorej bola dojednaná nižšia cena.
Ak pri reklamácii dôjde k výmene tovaru, záručná doba začína plynúť znova od prevzatia novej veci. To isté platí.
Ak ide o vady, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu do 6 mesiacov od zistenia vady, najneskôr do uplynutia určenej záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.

Spotrebiteľ má právo, aby bola jeho reklamácia vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni prevzatia veci predávajúcim. V prípade, že predávajúci túto zákonnú lehotu nedodrží, má spotrebiteľ právo rozhodnúť sa, či bude požadovať výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (§ 623 OZ).

Pri odstrániteľnej vade má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady (opravy) vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Pri výskyte neodstrániteľnej vady, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má spotrebiteľ právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí). Záleží len na kupujúcom, či si uplatní právo na výmenu alebo vrátenie peňazí. Ak si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.
Pri uplatnení reklamácie je potrebné predložiť doklad o kúpe.

Pri reklamáciach už použitého tovaru nemá spotrebiteľ právo na vrátenie už zaplateného poštovného, alebo na preplatenie nákladov spojených s doručením zásielky k predávajucému.
Spotrebiteľ nemá ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu.
Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu.

Ochrana osobných údajov:

Osobné údaje, ktoré od vás vyžadujeme, využívame výhradne pre vnútornú potrebu v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z objednávky a neposkytujeme ich tretím osobám. S vašimi osobnými údajmi pracujeme iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Vaše osobné údaje sú u nás zabezpečené proti zneužitiu a bez prístupu tretej strany a nebudú inak komerčne využívané.
Sú využité výlučne na úkony spojené s vybavovaním vašej objednávky v naše firme a odosielaním prostredníctvom slovenskej pošty.

Prihlásenie